Skip navigation

Ochrona danych

Ehrmann na temat ochrony danych
Bardzo ważne jest dla nas, aby chronić dane osobowe użytkowników, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Dlatego też działając w sieci ściśle przestrzegamy ustaw o ochronie danych i bezpieczeństwie danych. Oto informacje, które w razie potrzeby są zapisywane oraz sposób ich traktowania:

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chroni dane osobowe osób fizycznych. Dane osobowe to informacje lub zbiór informacji, które można przyporządkować danej osobie (np. nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail). 

Dane dostępowe bez odniesienia do osoby fizycznej
W celu poprawy oferty naszej strony internetowej, pobieramy i zapisujemy pewne dane dostępowe bez odniesienia do danych osobowych osób fizycznych. Jeżeli użytkownik zażąda pliku z naszej strony internetowej, zostają standardowo pobrane i zapisane dane dostępowe.

Wyżej wskazany zestaw danych składa się między innymi z:

 • strony, z której zażądano naszą stronę lub dany plik,
 • nazwy pliku i czasu przebywania,
 • daty i godziny zażądania,
 • przesłanej ilości danych,
 • statusu dostępu (tzn. czy plik został przesłany, czy ewentualnie nie został znaleziony itd.),
 • ilość odwiedzin,
 • adresu IP,
 • opisu typu i wersji zastosowanej przeglądarki internetowej,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i ustawionej rozdzielczości.

Dane te są przetwarzane dla celów wewnętrznej statystyki oraz technicznej administracji strony internetowej; nie są one przekazywane osobom trzecim, nawet w formie wyciągu. Te anonimowe dane zapisywane są oddzielnie od danych osobowych i nie są przez nas w żadnym przypadku łączone z danymi osobowymi, dzięki czemu nie są możliwe wnioski dotyczące konkretnej osoby.

Dane osobowe
Dane osobowe pobierane są przez nas tylko wtedy, gdy użytkownicy podają je nam dobrowolnie. W trakcie rejestracji, zapytania, ankiety itp. pobierane są przede wszystkim następujące dane osobowe: płeć, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo, użytkownik może podać nazwę firmy, w imieniu której kontaktuje się z nami.

Dane osobowe podane przez użytkownika (płeć, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numer telefonu) zapisywane są zgodnie z prawem i zgodnie z ustawowymi przepisami. Dane użytkowników są oczywiście traktowane poufnie, nie są sprzedawane osobom trzecim, ani w inny sposób udostępniane na rynku.

Korzystanie z danych osobowych
Bez dodatkowej zgody użytkownika jego dane osobowe są wykorzystywane tylko do odpowiedzi na jego zapytania, realizację zamówień, itp. Dla dostarczenia towarów konieczne jest przekazanie danych adresowych użytkownika, które będą udostępniane podmiotom świadczącymi usługi kurierskie lub pocztowe. Podmioty są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i korzystania z nich wyłącznie w celu dostawy produktów. Dane płatnicze są przekazywane odpowiedniemu podmiotowi w celu przeprowadzenia płatności. Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników innym osobom trzecim, poza sytuacje opisane powyżej. Jesteśmy jednak uprawnieni do udzielenia odpowiednim władzom lub instytucjom publicznym informacji o danych użytkownika w jednostkowych przypadkach, jeżeli podmioty te zażądają tych danych w celu wypełnienia swych ustawowych uprawnień (np. postępowania karne).

Okres przechowywania danych
Dane użytkownika będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. odpowiedź na zapytanie, realizacja zamówienia) lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dodatkowo, możemy przechowywać dane użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Dzieci
Należy zwrócić uwagę, aby dzieci w wieku poniżej 16 lat nie przekazywały nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Należy zwrócić uwagę na to, by dzieci nie wysyłały do nas danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Zalecamy wszystkim rodzicom i opiekunom, aby informowali dzieci o bezpiecznym i odpowiedzialnym obchodzeniu się z danymi osobowymi w Internecie. Danych osobowych dzieci, które zostały nam przesłane bez zgody osób uprawnionych do wychowania, z pewnością nie będziemy świadomie zapisywać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać lub przekazywać bez uprawnień osobom trzecim.

Ciasteczka

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisu WWW udostępnianego przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek“ (cookies), małych plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze i umożliwiających analizę korzystania ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies dotyczą używania tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP), są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Google będzie używał tych informacji do analizowania sposobu używania strony internetowej, sporządzania raportów dla operatorów strony o Twoim użytkowaniu strony oraz do realizacji dalszych świadczeń powiązanych z użytkowaniem strony i Internetu. Google będzie przekazywać te informacje ewentualnie także osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google.

Użytkownik może uniemożliwić zapis ciasteczek, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; jednak wtedy nie będzie miał możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Ponadto może on zapobiec rejestrowaniu w Google danych wygenerowanych przez ciasteczko, które odnoszą się do korzystania przez niego ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu ich przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google w żadnym przypadku nie będzie wiązać Twojego adresu IP z innymi danymi firmy Google. Za pomocą odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce możesz zablokować instalacje plików cookies; wskazujemy jednak na to, ze w tym wypadku wykorzystanie pełnego zakresu funkcji tej strony internetowej ewentualnie nie będzie możliwe.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie gromadzonych danych dotyczących Twojej osoby przez Google w sposób opisany powyżej oraz w powyżej opisanym celu.

Bezpieczeństwo
Ehrmann dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Starannie chronimy te dane przed utratą, fałszowaniem, manipulacją, zniszczeniem i dostępem lub ujawnieniem bez uprawnienia.

Prawa
Informujemy, że użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Na żądanie użytkownika udzielimy mu w każdej chwili pełną i bezpłatną informację o zasobie danych o nim lub jego firmie, skorygujemy, zablokujemy lub usuniemy jego dane oraz chętnie odpowiemy na jego pytania dotyczące zbierania, zapisywania i wykorzystania jego danych. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące pobierania, przechowywania i wykorzystania Państwa danych osobowych. Prosimy zwracać się do:

EHRMANN AG
Inspektor Ochrony Danych Pan Peter Weigel
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Faks: +49 8333 301-310
E-mail: dataprotection(at)ehrmann.com

Stan: Maj 2018